Ads

平行四边形周长在线计算器

周长 = 2 (底1 ) + 2 (底2 )

输入数值:
底1:
底2:
结果:
平行四边形周长:
Ads

两组对边分别平行的四边形称为平行四边形(parallelogram ) 。平行四边形一般用图形名称加四个顶点依次名称。

平行四边形周长可以二乘(底1+底2);如用“a”表示底1,“b”表示底2,“c平”表示平行四边形周长,则平行四边的周长c=2(a+b)

Ads
Ads
Ads