Ads

十六进制乘法计算器

结果:
Ads

二进制乘法和加法都是通过对二进制数的移位来实现的,移位相当于×2,计算机算根据给出的加法式子与乘法式子算要移多少位

Ads
Ads
Ads