Ads

圆锥侧面积计算器

输入数值:
单位:
半径:
高:
结果:
圆锥侧面积:   
Ads

圆锥的侧面积公式:

设圆锥的底面半径为r,高为h,母线长为l(l^=r^+h^)。

圆锥侧面展开图是一个扇形,半径为l,弧长为2πr。

∴圆锥侧面积=(1/2)(2πr)l=πrl

Ads
Ads
Ads