Ads

同比增长百分比计算器

原始值:
增长后现在值:
同比增长百分比: %
Ads

计算公式:i = ( ( b - a ) / a ) * 100

和上一时期、上一年度或历史相比的增长(幅度)。计算公式:同比增长率=(本期数-同期数)÷同期数×100%

Ads
Ads
Ads