Ads

颜色混合器计算器

红: % /255
#
绿: % /255 亮度: %
蓝: % /255 暗度: %
Ads

所谓色混合是指某一色彩中混入另一种色彩。经验表明,两种不同的色彩混合,可获得第三种色彩。在颜料混合中,加入的色彩愈多颜色越暗,最终变为黑色。反之,色光的三原色能综合产生白色光。

Ads
Ads
Ads