Ads

静摩擦力计算器

我想计算:
静摩擦因数(μs) =
力(N) = N
静摩擦力(Fs) = N
 
Ads

静摩擦力是当相互接触的两个物体相对静止,但是存在着相对运动的趋势时,在接触面之间会产生一个阻碍相对运动的力,这个力就是静摩擦力。

静摩擦力: Fs = μs * N

这里

μs = 静摩擦因数

N = 力

Ads
Ads
Ads